::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง ::: 
บัญชีรายชื่อ,ต้นสังกัดกำลังพลสำรอง ช.พัน.112 ช.1 รอ. ประจำปี 2553
บัญชีรายชื่อกำลังพลสำรอง ปี ๒๕๕๓
ลำดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
เหล่า
บรรจุกองร้อย
๑. จ.ส.อ. ธีรพัฒน์ เอกศรีวงศ์ พลขับรถ ช. ร้อย.บก
๒. จ.ส.อ. ฉัตรชัย กลัดน้อย พลประจำรถราดยาง ช. ร้อย.ช.คม.
๓. จ.ส.อ. ภิญโญ ปราสาทวัฒนา พลประจำรถกู้ ช. ร้อย.ช.คม.
๔. จ.ส.อ. กิตติคุณ พันเปรม ช่างซ่อมแก้เครื่องมือกล ช. ร้อย.ช.คม.
๕. จ.ส.อ. นววัฒน์ โพหิรัญ ช่างซ่อมแก้เครื่องมือกล ช. ร้อย.ช.คม.
๖. จ.ส.อ. รัฐพล นพรัตน์นิติพงศ์ ช่างซ่อมแก้เครื่องมือกล ช. ร้อย.ช.คม.
๗. จ.ส.อ. วันชัย คงมา พลประจำรถราดน้ำ ช. ร้อย.๑
๘. จ.ส.อ. ศุภฤกษ์ เลิศไชย พลประจำรถบดถนน ช. ร้อย.๑
๙. จ.ส.อ. ณัฐพงศ์ นาคสิงห์ พลประจำรถราดน้ำ ช. ร้อย.๒
๑๐. จ.ส.อ. สิทธิกร บุญนาค พลประจำรถบดถนน ช. ร้อย.๒
๑๑. จ.ส.อ. นภดล เกตุแก้ว พลประจำรถราดน้ำ ช. ร้อย.๓
๑๒. จ.ส.อ. นพพิจิตร ทรัพย์เลิศ พลประจำรถบดถนน ช. ร้อย.๓
๑๓. ส.อ. ธีระเชษฐ์ แสงโชติช่วงชัย เสมียนธุรการและกำลังพล ช. ร้อย.บก.
๑๔. ส.อ. วุฒิเทพ จารีวัชระ เสมียนพิมพ์ดีด ช. ร้อย.บก.
๑๕. ส.อ. วุฒิพร วีระเศรษฐศิริ เสมียนการเงิน ช. ร้อย.บก.
๑๖. ส.อ. พิพัฒน์ ปิยะพงศ์เดชา นายสิบส่งกำลังสายช่าง ช. ร้อย.บก.
๑๗. ส.อ. วีรศักดิ์ ชาติทอง เสมียนส่งกำลังสายช่าง ช. ร้อย.บก.
๑๘. ส.อ. พิสิฐ ทองเมธา พลวิทยุ ช. ร้อย.บก.
๑๙. ส.อ. ศุภสิทธิ์ ลิ้มตระกูล ช่างสาธารณูปโภค ช. ร้อย.บก.
๒๐. ส.อ. นิกร โรจนภิญโญภาพ ช่างสาธารณูปโภค ช. ร้อย.บก.
๒๑. ส.อ. สัญลักษณ์ ไพศาลนันทน์ นายสิบพยาบาลกองร้อย ช. ร้อย.บก.
๒๒. ส.อ. กิตติชาติ เนียมใส นายสิบพยาบาลกองร้อย ช. ร้อย.บก.
๒๓. ส.อ. คมสัน อัตตะเกษมศิริ ช่างเครื่องมือกล ช. ร้อย.ช.คม.
๒๔. ส.อ. วรพงศ์ เงินพุ่ม ช่างเครื่องมือกล ช. ร้อย.ช.คม.
๒๕. ส.อ. รณชัย ชาติสมานนท์ ช่างยานยนต์ล้อ ช. ร้อย.ช.คม.
๒๖. ส.อ. อรรถพร เรืองฉาย พลประจำรถถากถาง ช. ร้อย.ช.คม.
๒๗. ส.อ. สาธิต เอี่ยมละมัย พลประจำรถถากถาง ช. ร้อย.ช.คม.
๒๘. ส.อ. กริสน์ เรืองตระกูล พลประจำรถถากถาง ช. ร้อย.ช.คม.
๒๙. ส.อ. คงศักดิ์ อุตสาห์พานิช พลประจำรถถากถาง ช. ร้อย.ช.คม.
๓๐. ส.อ. สราวุธ สิทธิคุณ พลประจำรถถากถาง ช. ร้อย.ช.คม.
๓๑. ส.อ. รัฐวุธ เขมาธร ช่างเครื่องมือกล ช. ร้อย.ช.คม.
๓๒. ส.อ. สุดายุ บุญศรี ช่างเครื่องมือกล ช. ร้อย.ช.คม.
๓๓. ส.อ. อนุวัฒน์ ชัยศักดานุกูล ช่างยานยนต์ล้อ ช. ร้อย.ช.คม.
๓๔. ส.อ. ทศพร รัตนวุฒิสุวรรณ ช่างยานยนต์ล้อ ช. ร้อย.ช.คม.
๓๕. ส.อ. ธนธร โลห์จินดา ช่างยานยนต์ล้อ ช. ร้อย.ช.คม.
๓๖. ส.อ. อุกฤษฎ์ พวงแก้ว ช่างเครื่องจักร ช. ร้อย.ช.คม.
๓๗. ส.อ. ศักดิ์ดา ขุนบำรุง ช่างซ่อมแก้เครื่องมือกล ช. ร้อย.ช.คม.
๓๘. ส.อ. วุฒิชัย ศักดิ์วิบูลย์ ช่างซ่อมแก้เครื่องมือกล ช. ร้อย.ช.คม.
๓๙. ส.อ. ภัทรพล ไพศาลภาณุมาส ช่างเชื่อม ช. ร้อย.ช.คม.
๔๐. ส.อ. ไรวิทย์ เขาช้อย นายสิบชิ้นส่วนสายช่าง ช. ร้อย.ช.คม.
๔๑. ส.อ. ธเนศ มะเอียง นายสิบชิ้นส่วนสายช่าง ช. ร้อย.ช.คม.
๔๒. ส.อ. ธีรพล กู้ทรัพย์ เสมียนส่งกำลังสายช่าง ช. ร้อย.ช.คม.
๔๓. ส.อ. วราวุฒิ คานงาน ช่างเครื่องมือกล ช. ร้อย.๑
๔๔. ส.อ. สมิต แซ่เฮ้ง ช่างเครื่องมือกล ช. ร้อย.๑
๔๕. ส.อ. ปัชโชติ สงวนวงศ์ ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ช. ร้อย.๑
๔๖. ส.อ. ศุภชัย พินิจอักษร ช่างยานยนต์ล้อ ช. ร้อย.๑
๔๗. ส.อ. กฤษดา แซ่ตัน พลประจำรถตักบรรทุก ช. ร้อย.๑
๔๘. ส.อ. ศักดา หม้อทิพย์ พลประจำรถตักบรรทุก ช. ร้อย.๑
๔๙. ส.อ. จิรศักดิ์ หมวกเมือง พลประจำรถถากถาง ช. ร้อย.๑
๕๐. ส.อ. พชรรักษ์ คันตะปุระ พลประจำรถถากถาง ช. ร้อย.๑
๕๑. ส.อ. สิทธิชนก เลาหศิริ พลประจำรถถากถาง ช. ร้อย.๑
๕๒. ส.อ. โชติวุฒิ สุขประดับ พลประจำรถถากถาง ช. ร้อย.๑
๕๓. ส.อ. ชัยณรงค์ อภิกุลวณิช พลประจำรถถากถาง ช. ร้อย.๑
๕๔. ส.อ. ณัฐดนัย แจ่มแจ้ง พลประจำรถเกลี่ย ช. ร้อย.๑
๕๕. ส.อ. จักรภัทร กุญแจทอง พลประจำรถเกลี่ย ช. ร้อย.๑
๕๖. ส.อ. ชนมวิช เครือเช้า พลประจำรถถากถาง ช. ร้อย.๑
๕๗. ส.อ. ธีรวุฒิ ดนุศักดิ์เดชา พลประจำรถถากถาง ช. ร้อย.๑
๕๘. ส.อ. อนุรักษ์ บุญสนันท์ พลประจำรถปั้นจั่น ช. ร้อย.๑
๕๙. ส.อ. กิจจา นนทารักษ์ พลประจำเครื่องอัดลม ช. ร้อย.๑
๖๐. ส.อ. กรวิทย์ สถาพรพิบูลย์ ช่างไฟฟ้า ช. ร้อย.๑
๖๑. ส.อ. ขจรศักดิ์ สุขห่อ ช่างไม้ก่อสร้าง ช. ร้อย.๑
๖๒. ส.อ. สยมภู ตั้งชัยธรรม ช่างท่อ ช. ร้อย.๑
๖๓. ส.อ. เฉลิมเกียรติ สุขพานิช ช่างไฟฟ้า ช. ร้อย.๑
๖๔. ส.อ. ธนาธิป อริยะวุฒิพันธ์ ช่างไม้ก่อสร้าง ช. ร้อย.๑
๖๕. ส.อ. นิติพงศ์ เจริญธรรม ช่างท่อ ช. ร้อย.๑
๖๖. ส.อ. พันธ์ศักดิ์ ทองเวโรจน์ ช่างไฟฟ้า ช. ร้อย.๑
๖๗. ส.อ. พีรธัช เรืองวิริยะชัย ช่างไม้ก่อสร้าง ช. ร้อย.๑
๖๘. ส.อ. รนยุทธ ตันเจริญ ช่างท่อ ช. ร้อย.๑
๖๙. ส.อ. วีรวุฒิ พรประเสริฐถาวร พลประจำรถปั้นจั่น ช. ร้อย.๑
๗๐. ส.อ. สัณฐิติ บุญสร้าง พลประจำเครื่องอัดลม ช. ร้อย.๑
๗๑. ส.อ. สุรกิตติ์ กำแพงแก้ว ช่างไฟฟ้า ช. ร้อย.๑
๗๒. ส.อ. อาวุธ ตัณฑุลานนท์ ช่างไม้ก่อสร้าง ช. ร้อย.๑
๗๓. ส.อ. อิทธิพัทธ์ ศุภรัตนาวงศ์ ช่างท่อ ช. ร้อย.๑
๗๔. ส.อ. กิตติศักดิ์ จันทร์บาง ช่างไฟฟ้า ช. ร้อย.๑
๗๕. ส.อ. ขจรศักดิ์ ผูกรักษ์ ช่างไม้ก่อสร้าง ช. ร้อย.๑
๗๖. ส.อ. พนัส สุดสวาท ช่างท่อ ช. ร้อย.๑
๗๗. ส.อ. สุภโชค รักทวี ช่างไฟฟ้า ช. ร้อย.๑
๗๘. ส.อ. ณรุจพงศ์ โล่ห์จินดา ช่างไม้ก่อสร้าง ช. ร้อย.๑
๗๙. ส.อ. วัชพล วิศาลวาณิชย์ ช่างท่อ ช. ร้อย.๑
๘๐. ส.อ. ยิ่งสรรค์ บัวมาศ ช่างเครื่องมือกล ช. ร้อย.๒
๘๑. ส.อ. วิทวัส บัวจันทร์ ช่างเครื่องมือกล ช. ร้อย.๒
๘๒. ส.อ. ชัชวาล โชติชีวิน ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ช. ร้อย.๒
๘๓. ส.อ. พิชยา หงสกุล ช่างยานยนต์ล้อ ช. ร้อย.๒
๘๔. ส.อ. อนุสรณ์ รอดวงศ์ พลประจำรถตักบรรทุก ช. ร้อย.๒
๘๕. ส.อ. สัญชัย เฮงประเสริฐ พลประจำรถตักบรรทุก ช. ร้อย.๒
๘๖. ส.อ. วิชัย เที่ยงอ่อน พลประจำรถถากถาง ช. ร้อย.๒
๘๗. ส.อ. สุทธิรักษ์ เฉลิมทอง พลประจำรถถากถาง ช. ร้อย.๒
๘๘. ส.อ. อาทิตย์ อิ่มแย้ม พลประจำรถถากถาง ช. ร้อย.๒
๘๙. ส.อ. ปัญญชา ชะนะยุทธ พลประจำรถถากถาง ช. ร้อย.๒
๙๐. ส.อ. วิศรุต บวงสรวง พลประจำรถถากถาง ช. ร้อย.๒
๙๑. ส.อ. อิทธิพล วิเศษรจนา พลประจำรถเกลี่ย ช. ร้อย.๒
๙๒. ส.อ. จักร  โชคราช พลประจำรถเกลี่ย ช. ร้อย.๒
๙๓. ส.อ. ชูศักดิ์ พึ่งสามัคคี พลประจำรถถากถาง ช. ร้อย.๒
๙๔. ส.อ. ชานนท์ บุญรัชกุล พลประจำรถถากถาง ช. ร้อย.๒
๙๕. ส.อ. คมกริช สำรวยประเสริฐ พลประจำรถปั้นจั่น ช. ร้อย.๒
๙๖. ส.อ. ทวีศักดิ์ ชิณวงษ์เกตุ พลประจำเครื่องอัดลม ช. ร้อย.๒
๙๗. ส.อ. จักรกฤษณ์ ขันทอง ช่างไฟฟ้า ช. ร้อย.๒
๙๘. ส.อ. ไพโรจน์ สุขสมัย ช่างไม้ก่อสร้าง ช. ร้อย.๒
๙๙. ส.อ. ตะวัน พิมพ์เพ็ชร ช่างท่อ ช. ร้อย.๒
๑๐๐. ส.อ. ฉัตรชัย อุปถัมภ์ ช่างไฟฟ้า ช. ร้อย.๒
๑๐๑. ส.อ. ทูล วงศ์ษา ช่างไม้ก่อสร้าง ช. ร้อย.๒
๑๐๒. ส.อ. สุชาติ ทองจีน ช่างท่อ ช. ร้อย.๒
๑๐๓. ส.อ. อาทิตย์ ทองอ่อน ช่างไฟฟ้า ช. ร้อย.๒
๑๐๔. ส.อ. สมศักดิ์ ชูสงค์ ช่างไม้ก่อสร้าง ช. ร้อย.๒
๑๐๕. ส.อ. ณัฐวีร์ คุสินธุ์ ช่างท่อ ช. ร้อย.๒
๑๐๖. ส.อ. ภานุพัฒน์ นิลบดี พลประจำรถปั้นจั่น ช. ร้อย.๒
๑๐๗. ส.อ. กฤษณะ เอ็นทู้ พลประจำเครื่องอัดลม ช. ร้อย.๒
๑๐๘. ส.อ. ธนรัตน์ อิ่มอาบ ช่างไฟฟ้า ช. ร้อย.๒
๑๐๙. ส.อ. ปนัยเทพ พงศ์ทอง ช่างไม้ก่อสร้าง ช. ร้อย.๒
๑๑๐. ส.อ. ณัฐพงศ์ ปัญญธรรมาภรณ์ ช่างท่อ ช. ร้อย.๒
๑๑๑. ส.อ. นนทวัฒน์ ช้างเพชร ช่างไฟฟ้า ช. ร้อย.๒
๑๑๒. ส.อ. ณรงค์ ผลมูล ช่างไม้ก่อสร้าง ช. ร้อย.๒
๑๑๓. ส.อ. ณรงค์เกียรติ โพธิ์เจริญ ช่างท่อ ช. ร้อย.๒
๑๑๔. ส.อ. เอกชัย พวงอินทร์ ช่างไฟฟ้า ช. ร้อย.๒
๑๑๕. ส.อ. วัฒนะ ลิ้มติ้ว ช่างไม้ก่อสร้าง ช. ร้อย.๒
๑๑๖. ส.อ. จรูญ คุณท้าวเทียน ช่างท่อ ช. ร้อย.๒
๑๑๗. ส.อ. วิทยา คุ้มภัย ช่างเครื่องมือกล ช. ร้อย.๓
๑๑๘. ส.อ. อรุณ สุขอยู่ ช่างเครื่องมือกล ช. ร้อย.๓
๑๑๙. ส.อ. สราวุฒิ สมพงศ์เจริญ ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ช. ร้อย.๓
๑๒๐. ส.อ. ธีรพร นันทิวาวัฒน์ ช่างยานยนต์ล้อ ช. ร้อย.๓
๑๒๑. ส.อ. บุญฤทธิ์ อุบัติสิงห์ พลประจำรถตักบรรทุก ช. ร้อย.๓
๑๒๒. ส.อ. ตามวุฒิ เมฆนาคา พลประจำรถตักบรรทุก ช. ร้อย.๓
๑๒๓. ส.อ. เอกพจน์ ปิ่นทอง พลประจำรถถากถาง ช. ร้อย.๓
๑๒๔. ส.อ. คมสรรค์ เพชรน้อย พลประจำรถถากถาง ช. ร้อย.๓
๑๒๕. ส.อ. คมสัน น้อยขำ พลประจำรถถากถาง ช. ร้อย.๓
๑๒๖. ส.อ. จักรนคร บุญพิทักษ์ พลประจำรถถากถาง ช. ร้อย.๓
๑๒๗. ส.อ. จิรวัฒน์ จันทรชิต พลประจำรถถากถาง ช. ร้อย.๓
๑๒๘. ส.อ. ชัยวัฒน์ ครือเครือ พลประจำรถเกลี่ย ช. ร้อย.๓
๑๒๙. ส.อ. ทศพร นิลขาว พลประจำรถเกลี่ย ช. ร้อย.๓
๑๓๐. ส.อ. ธนภัทร ยอดปลอบ พลประจำรถถากถาง ช. ร้อย.๓
๑๓๑. ส.อ. ธีระศักดิ์ ประชาอภิวันท์ พลประจำรถถากถาง ช. ร้อย.๓
๑๓๒. ส.อ. ปัญญา พานอินทร์ พลประจำรถปั้นจั่น ช. ร้อย.๓
๑๓๓. ส.อ. พยงค์ สาฆ่อง พลประจำเครื่องอัดลม ช. ร้อย.๓
๑๓๔. ส.อ. มงคล ชื่นอบเชย ช่างไฟฟ้า ช. ร้อย.๓
๑๓๕. ส.อ. สมภพ สามตรีเผือก ช่างไม้ก่อสร้าง ช. ร้อย.๓
๑๓๖. ส.อ. สหภูมิ บัวสวัสดิ์ ช่างท่อ ช. ร้อย.๓
๑๓๗. ส.อ. ณรงค์ โตเอี่ยม ช่างไฟฟ้า ช. ร้อย.๓
๑๓๘. ส.อ. อาทิตย์ เจียมคำ ช่างไม้ก่อสร้าง ช. ร้อย.๓
๑๓๙. ส.อ. หาญณรงค์ ครูเจริญ ช่างท่อ ช. ร้อย.๓
๑๔๐. ส.อ. อภิเชษฐ์ เขียวครื้น ช่างไฟฟ้า ช. ร้อย.๓
๑๔๑. ส.อ. อภิวัฒน์ เอกวัด ช่างไม้ก่อสร้าง ช. ร้อย.๓
๑๔๒. ส.อ. อัศวิทย์ จันทร์บุปผา ช่างท่อ ช. ร้อย.๓
๑๔๓. ส.อ. สาธิต บุญอาจ พลประจำรถปั้นจั่น ช. ร้อย.๓
๑๔๔. ส.อ. นครินทร์ นุ่มยืนยง พลประจำเครื่องอัดลม ช. ร้อย.๓
๑๔๕. ส.อ. โสภณ คงแป้น ช่างไฟฟ้า ช. ร้อย.๓
๑๔๖. ส.อ. ภิญโญ จันทร์พ่วง ช่างไม้ก่อสร้าง ช. ร้อย.๓
๑๔๗. ส.อ. อัฐภรณ์ พรพิชิตชัย ช่างท่อ ช. ร้อย.๓
๑๔๘. ส.อ. วีรยุทธ ทิพย์วรรณ ช่างไฟฟ้า ช. ร้อย.๓
๑๔๙. ส.อ. อนุชา อยู่ประเสริฐ ช่างไม้ก่อสร้าง ช. ร้อย.๓
๑๕๐. ส.อ. อิศเรศ ปานวราภรณ์ ช่างท่อ ช. ร้อย.๓
๑๕๑. ส.อ. คณิต บัวงาม ช่างไฟฟ้า ช. ร้อย.๓
๑๕๒. ส.อ. ฉัตรชัย กอไพบูลย์กิจ ช่างไม้ก่อสร้าง ช. ร้อย.๓
๑๕๓. ส.อ. ชินวัฒน์ แดโดย ช่างท่อ ช. ร้อย.๓
                                                                                                                                          
>>> กลับหน้าหลัก <<<
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)