ผู้ใช้งานระบบ :: --กรุณาลงชื่อเข้าใช้--
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ระบบฐานข้อมูลกำลังพล ช.พัน.112 ช.1 รอ.
(Human Resource Management System)

วิสัยทัศน์ : เป็นกองพันที่มีศักยภาพ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชา และเป็นที่ยอมรับของประชาชน

วัตถุประสงค์ของระบบ

ปัจจุบัน ช.พัน.112 ช.1 รอ. ปฏิบัติภารกิจตอบสนองกองทัพบก ซึ่งภารกิจที่ได้รับ นอกเหนือจากภารกิจตามนโยบายและแผนงานตามวงรอบปกติแล้ว ยังต้องปฏิบัติภารกิจอื่นอันเนื่องจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย การปฏิบัติการฟื้นฟูและการก่อสร้างเพื่อการพัฒนาต่างๆ ซึ่งหลายๆภารกิจที่ผ่านมามีลักษณะเป็นการปฏิบัติฉับพลัน ซึ่งหน่วยฯ จะต้องตอบสนองต่อภารกิจได้อย่างทันท่วงที

การที่หน่วยฯจะมีขีดความสามารถตอบสนองการปฏิบัติภารกิจต่อหน่วยเหนือได้ทันท่วงทีนั้น จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีระบบการวางแผนและสั่งการ ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นได้นั้น จะต้องมาจากระบบฐานข้อมูลทรัพยากรต่างๆของหน่วย ระบบข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติการ ที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำ เชื่อถือได้ อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการให้ข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ และการตกลงใจของผู้บังคับบัญชา ส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น